Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vergi Usul Kanununda yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma konusu yapabilecekleri vergiler ve bunlara dair vergi, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarların belirlenmesine dair esaslar düzenlendi.

resmi gazete-3

Bu kapsamda, mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına dair yetki sınırı, Ankara, İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 15 bin lira olurken, bu sınır diğer iller için 12 bin 500 lira, 10 bin lira ve 7 bin 500 lira gibi farklı miktarlarda uygulanacak. Defterdarlık için de yetki sınırı 7 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına dair yetki sınırı da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 70 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 60 bin lira oldu.

Bu sınır, diğer iller için 50 bin lira, 40 bin lira ve 30 bin lira olmak üzere kademeli şekilde farklı miktarlarda belirlendi. Defterdarlıklar için de söz konusu sınır 30 bin lira oldu.

Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına dair yetki sınırı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için 3 milyon 500 bin lira, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 1 milyon 500 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 1 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak.

Bu sınırlar, diğer iller için 1 milyon lira, 750 bin lira ve 500 bin lira olmak üzere farklı bedellerde belirlendi. Söz konusu sınır, defterdarlıklar için 100 bin lira olarak saptandı.

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna da 15 milyon lira ve üzerindeki vergiler için yetki verildi.

Tebliğe göre, vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecek.

Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecek.

Vergi cezalarının birden çok olması durumunda yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Usulsüzlük cezalarına dair yetki sınırları

Tebliğle, uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetki sınırları da tespit edildi.

Bu sınır, mal müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonlarında en çok 20 bin lira, vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonlarda en çok 70 bin lira, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarında en çok 800 bin lira olarak belirlendi.

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira ve üzerindeki usulsüzlük cezaları için yetki verildi.

Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl bir önceki yıla dair olarak tespit edilen tekrardan değerleme oranında artırılmak şartıyla belirlenecek.

Aynı yıl ya da muhtelif yıllar için vergi tarhiyatının yapıldığı usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre tespit edilecek.

Türkiye'de ne kadar gayrimenkul satışı yapıldı? Türkiye'de ne kadar gayrimenkul satışı yapıldı?

Tebliğle, bu düzenlemeden önce uzlaşma komisyonlarına intikal etmiş uzlaşma taleplerinin durumuna dair de açıklama yapıldı.

Bugüne kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında bu tebliğ hükümleri uygulanacak. Uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş mükelleflerin uzlaşma talepleri uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacak.

Tebliğ değişikliği

Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kayıt dışılığı önlemek için tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu (belgeye bağlama) getirilmesine dair hususlar düzenlendi. Tebliğin, kapsamda olmayan tahsilat ve ödemelere dair hükümleri genişletildi.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere dair tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayacak.